วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียเป็นอย่างดี

  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียพัฒนางานสร้างสรรค์ ตรงกัความต้องการของหน่วยงานและสังคม

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

  • เพื่อให้บัณฑิตรู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนางานด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้กัท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย และสามารถนําความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
  •