ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
Bachelor of Science Program in Animation and Multimedia
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
Bachelor of Science (Animation and Multimedia)
วท.บ. (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
B.Sc. (Animation and Multimedia)
รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จำนวน 99 หน่วยกิต

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต