สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหา พัฒนาบุคลิกภาพสู่วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2
ณ อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยษสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต

เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จัดโครงการธำรงวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังใจประดับเข็มคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 3
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 1


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และมีความศรัทธาในวิชาชีพสาธารณสุข และมีความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ดี
ร่วมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ


เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สกุลกิม นำนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ 10 บางเขน กรุงเทพมหานคร ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

เมื่อ วันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล เนื่องในวันวิทยาศาสตร์


1. "รางวัลชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมลูกปัดไม้นวดกดจุดลดอาการชาที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี" ได้แก่ นางสาวกาญจนา เพชรฤาชา และ นางสาวอรวรรณ วิมลทอง นิสิตชั้นปีที่ 4
2. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ได้แก่ ผศ.ศศิธร สกุลกิม, อาจารย์วิทวัส กมุทศรี,
อาจารย์จิราพร ทรงพระ, อาจารย์พรธิภา ไรเทพ และอาจารย์ณภัทร เตียววิไล


เมื่อ
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 4

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการภายนอก และภายใน โดยผลการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เสริมสร้างทักษะสาธารณสุขด้านการลงรหัสโรคและหัตถการ : ICD-10
ให้กับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4


เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2559

นิสิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีนิสิต ชันปีที่ 1-4 และบัณฑิต เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการความรู้คู่คุณธรรมรุ่นที่ 6

ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


เข้าศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวช

ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

 พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวัน "วันมหิดล"

คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวัน "วันมหิดล"
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเนื่องวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ณ อาคาร 1 ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาธารณสุขศาสตร์จิตอาสาช่วยงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานเลี้ยง "สายใยรัก คืนสู่เหย้าพี่ - น้อง สาธารณสุขศาสตร์"
Public Health Fancy Party & Alumni Night


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558

ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขด้านการจัดการระบบบริการปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 9-16 มีนาคม 2558

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเขียว จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการความรู้คู่คุณธรรมรุ่นที่ 5

เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเข็มคุณวุฒิ แก่นิสิต/นักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.พ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และมีความศรัทธาในวิชาชีพสาธารณสุข และให้นิสิ/นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ดี​

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Platinum Award) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะสาธารณสุขด้วยแผนที่เดินและแผนผังเครือญาติ

ณ ตำบลสะพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

  นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ณ พิพิธภัณฑฺ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้คู่คุณธรรม รุ่นที่ 4"

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
และกิจกรรมจิตอาสา กวาดลานวัด ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 


ข่าวทั่วไป...

DOWNLOAD เอกสารประมวลรายวิชา
DOWNLOAD เอกสารประกอบการสอน


ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดแสดงผล Poll ทั้งหมด