ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาชีววิทยา
22 / 05 / 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์” (Real time PCR techniques )
15 / 02 / 59
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
15 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
แสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล นาคจุติ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2559
20 / 11 / 60
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
03 / 07 / 60
รับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
22 / 05 / 60
โครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คลองบางไส้ไก่ หลังมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน
22 / 05 / 60
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3)
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาชีววิทยา
18 / 05 / 60