วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2551
  Vol.8 No.2 | July - December 2008
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
บทความวิชาการ  
หอยทากบก : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ บังอร กองอิ้ม
Plagiarism โจรกรรมทางวรรณกรรม บุษบา มาตระกูล
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
ซิสทิเซอร์โคซิส…โรคเกิดจากการกินอาหารที่ไม่น่าจะกิน อนันต์ สกุลกิม
การสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะกระบวนการ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรายุทธ คาน
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐัศแก้ว ศรีสด
เมลามีน (MELAMINE) สุธน เสถียรยานนท์
วิวัฒนาการของ M–Commerce เกียรติคุณ จินตวร
ผึ้งและการใช้ประโยชน์ ปิยมาศ นานอก
สารพันธุกรรมกับโรคทางกรรมพันธุ์ สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
การผลิตไฟฟ้าจากไม้โดยใช้เครื่องก๊าซซิไฟเออร์และเครื่องยนต์ นิตยา พัฒนรัชต์
บทความวิจัย  
การย่อยสลายสีย้อมผ้าสีน้ำเงินโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จาก น้ำทิ้งและดินของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ความสัมพันธ์ของสารประกอบฟีโนลิกส์กับความสามารถรวม ในการต้านอนุมูลอิสระในพืช นันท์นภัส เติมวงศ์
กลไกการป้องกันไรวาร์รัวและพฤติกรรมทำความสะอาดรวงรังของผึ้งหลวง บุญมี กวินเสกสรรค์
การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน วันทนี สว่างอารมณ์
พงษ์ศักดิ์ นาคสุวรรณ
สมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ Extended–Spectrum ?-lactamase (ESBL) พจมาน ผู้มีสัตย์
ชุลีพร ออมสิน
ทัศนีย์ ศรีวิเชียร
ประภาพร ยวงสาย
รุ่งตะวัน ส่องแสง
การเทียบเคียงความสามารถของการจัดการงานซ่อมบำรุงทางของแขวงการทาง ในสำนักทางหลวงที่ 11 มาโนช ลิขกิจขจร
สมบัติ ทีฆทรัพย์
อาณัติ วัฒนสังสุทธิ์