วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2550
  Vol.7 No.2 | July - December 2007
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
สาระน่ารู้  
เปิดป่ากุยบุรี พรวิภา เสือสมิง
บทความวิชาการ  
Global Positioning System (GPS) สู่โลกกว้าง....นวัตกรรมในยุค IT อรพิมพ์ มงคลเคหา
พีชคณิตแบบบูล ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชะเอม สายทอง
การออกแบบทางวิศวกรรม นิศากร สมสุข
วรลักษณ์ จันทร์กระจ่าง และ
สมบัติ ทีฆทรัพย์
โซนี่เน้นนวัตกรรมมากกว่าประสิทธิภาพ วันทนี สว่างอารมณ์
การหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า (Electrofusion) วรพันธ์ บุญชัย
บทบาทของชีวมวลกับการผลิตไฟฟ้า วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์
บทความวิจัย  
Innovation for Sustainable Development John M Renner
การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ำสกัดชีวภาพและ
ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการยับยั้งแบคทีเรียโรคพืช
วารุณี ขนุนทอง และ
ทวิช ทำนาเมือง
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเครื่องปรับอากาศ เด่นนภา รุ่งศิริ
ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (Dithiocarbamates) ต่อการเจริญเติบโตไปเป็นระยะติดต่อของไข่พยาธิในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย วุฒิพงศ์ ทองแก้วเกิด
ดวงเดือน ประกายรุ้งน้ำทิพย์
ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา และ
อนันต์ สกุลกิม
การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในธุรกิจการศึกษา: กรณีศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีระหว่างปีการศึกษา 2542-2547 สมชัย อภิรัตนพิมลชัย
ฐิติพร กรัยวิชียร และ
สุกานดา โรจนประภายนต์