วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
  Vol.22 No.1 | January - June 2022
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
การบริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับหม้อไอน้ำ โยธิน พลประถม
พงษ์หรดาล
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก โยธิน พลประถม
สมบัติ ทีฆทรัพย์
นุกูล สาระวงศ์
บทความวิจัย  
การเตรียมและวิเคราะห์คุณสมบัติของไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลังและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์
ธนพงษ์ เชื้อฉุน
ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์
ปวีณา จันทร์สีทอง
การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนตามภูมิปัญญาหมอประวิทย์ แก้วทอง สิริพร จารุกิตติ์สกุล
สนั่น ศภุธีรสกุล
การสร้างแบบจำลองเพื่อประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนในสวนยางพาราด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2A พัชรี เกษรบัว
อนุชสรา หงษ์แก้ว
เอกลักษณ์ สลักคำ
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบีโกเนียสายพันธุ์ Darth Vader โดยการฉายรังสีแกมมา เพ็ญแข รุ่งเรือง
ธีรวัจน์ ชาคำ
เพชรรัตน์ จันทรทิณ
สุนทรียา กาละวงศ์
ผลของการใช้นวัตกรรมกะลาปาล์มลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร สุชาดา ขาวศรี
อำพล บุญเพียร
ปฐมา จันทรพล
ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงของจังหวัดสุรินทร์ โกสุมภ์ จันทร์แสงกระจ่าง
วิภาวดี มูลไชยสุข
ประฎิชญา สร้อยจิตร
พนิดา คำแปล
เกศสุดา ปราสาทภิญโญ
การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดการระบาดของโรค Covid-19 นันทวดี เนียมนุ้ย
วันวิสา ทัศบุตร
บุษบงกช กัณทษา
ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
ความสัมพัน์ระหว่างคุณภาพน้ำ คลอโรฟิลล์ เอ และความหลากหลายของแมลงน้ำในนาข้าวเคมี จังหวัดนครสวรรค์ จิรภัทร ดิษผล
พัชรวิชญ์ เงินบำรุง
ทินพันธุ์ เนตรแพ
การพัฒนาระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อกีฬา นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
ปัญญา สำราญหันต์
ณภพ ซ้ายสุวรรณ
ฉมาธร กุยศรีกุล
บุริม นิลแป้น
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อแสดงค่าฝุ่น PM2.5 และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ อมรรัตน์ คำบุญ
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
กัลยา ธนาสินธ์
ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
วรินทร นวลทิม
สายัณ พุทธลา
การพัฒนาต้นแบบตู้ยืมอุปกรณ์ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ อภิสิทธ์ โพนรัมย์
ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
การพัฒนาเครื่องชั่งน้ำหนักดัชนีมวลกายและโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน วรินทร นวลทิม
ธีรภัทร อาจภักดี
อมรรัตน์ คำบุญ
ผลการเปรียนเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพยากรณ์ผลผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทย เยาวลักษณ์ เกิดปั้น
สุวรรณี อัศวกุลชัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการตรวจจับและระบุตำแหน่งเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อมรรัตน์ คำบุญ
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล
กัลยา ธนาสินธ์
มาตราการความปลอดภัยในการทำงานและปริมาณฝุ่นรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของสถานประกอบการขนาดเล็ก โยธิน พลประถม
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ / ปกหลัง