วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
  Vol.20 No.2 | July - Dec 2020
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
การศึกษาตัวอย่างหินของดวงจันทร์จากโครงการยานอพอลโล 17 และความเป็นไปได้ในการทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์ ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์
ยีนประหยัด : ข้อถกเถียงทางวิวัฒนาเกี่ยวกับโรคเบาหวานประเภทที่ 2 อรุโณทัย วรรณถาวร
บทความวิจัย  
ระบบตรวจสอบที่ว่างของช่องจอดรถยนต์ในโมเดลลานจอดผ่านแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน กัลยา ธนาสินธ์
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
อมรรัตน์ คำบุญ
ห สายัณ พุทธลา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากรอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ขวัญจิตร สงวนโรจน์
การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ณัฐพล บุญรักษ์
วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี
ผลการประคบร้อนด้วยถุงถั่วเขียวสมุนไพรในกลุ่มบุคคลที่มีอาการปวดเมื่อย พรรณกาญจน์ พรมตัน
วานีตา ยีมะยี
อารยา ข้อค้า
การพัฒนาสไลม์พอกเข่าสำหรับผู้ป่วยโรคลมจับโปงเข่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อำพล บุญเพียร
ปฐมา จันทรพล
ปัญจพร หงสะมัต
กรชนก ใจใหญ่
กานติมา ธาตุวิสัย
จันทร์ทิพย์ คล่องเชิงสาร
จิราภรณ์ สิงหัส
การกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้ถ่านจากต้นเสม็ดขาว หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม
วาทีนี จันมี
อารยา คำคนซื่อ
อำไพร อินทะลัย
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์