วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
  Vol.20 No.1 | Jan - June 2020
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความรับเชิญ  
แนวคิดและทิศทางการแก้ปัญหาโควิด-19 บัญชา เกิดมณี
สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
ญานพินิจ วชิรสุรงค์
บดินทร์ชาติ สุขบท
สมบัติ ทีฆทรัพย์
บทความวิชาการ  
ผลบวกของอนุกรมเลขคณิต - เรขาคณิตที่วางนัยทั่วไป กำจร มุณีแก้ว
บทความวิจัย  
หม้อแปลงแรงดันสูงความถี่สูง 300 kV 200 kHz ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ปรัญชา คำกล่อมใจ
อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า
สวัสดิ์ ยุคะลัง
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นวัดไทยบนสมาร์ทโฟน นิศากร เถาสมบัติ
เนตรนภา แซ่ตั้ง
ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
การศึกษาความเข้าใจเรื่องปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชของสารสกัดมะหวดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สุรพงศ์ รัตนะ
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปิยมน มัทธุจัด
อลิสา นิติธรรม
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก คมสัน มุ่ยสี
กฤษณะ จันทสิทธิ์
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
โครงสร้างรังไข่และกระบวนการสร้างไข่ที่เน้นลักษณะของนิวเคลียสในปลา Neoscopelus microchir Matsubara
    + หนังสือแจ้งขอถอนบทความ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
อัมภรณ์พรรณ พลาศัย
ศิลปชัย เสนารัตน์
เจษฏ์ เกษตระทัต
วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
พหล โกสิยะจินดา
พิสิษฐ์ พูลประเสรืฐ
การลดปัญหาเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขนาด กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง นิธิศ ปุณธนกรภัทร
ศิริวรรณ เมธีธารา
รักเกียรติ วงศ์าง
ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ DNA ที่สกัดจากเลือดของผู้เสียชีวิต โดยวิธี Salting-out กับ วิธี Phenol / Chloroform / Isoamyl alcohol กาญจนา สุจิรชาโต
ปิยะ วงศ์ญาณิน
มณิรัตน์ ปัสสะ
ศุภาวรรณ เพชรโต
ภัทรภณ หมั่นกิจ
วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์