วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  Vol.17 No.2 | July - December 2017
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสร้างฐานความรู้ตัวละครแอนิเมชั่น ปนัดดา ใจบุญลือ
เอกราช วรสมุทรปราการ
อารยา วาตะ
วิมล อุทานนท์
ลำดับประเภทที่สอง กำจร มุณีแก้ว
บทความทางวิจัย  
ชุดทดสอบกังหันสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ พรชัย พรหฤทัย
พีระพงษ์ แก้วกัญจร
สราวุฒิ เปี่ยมขำดี
สรชัช สีสมุทร
หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
การชักนำการเกิดยอดและรากของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คแจ็ค (Ficus carica L. "Black Jack") ในสภาพปลอดเชื้อ เพ็ญแข รุ่งเรือง
กาญจนา เหลืองสุวาลัย
สุนทรียา กาละวงศ์
ปณต ขวัญรัตน์
สภาพปัญหาของส้วม และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการส้วมที่ตั้งในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจจา จิตรภิรมย์
ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุม การติดเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยการวัดระดับของแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
กัลยา ธนาสินธ์
อมรรัตน์ คำบุญ
ความชุกร่วมของโรคภูมิแพ้ในเด็กไทย : การวิเคราะห์อภิมาน พรทิพย์ เดชพิชัย
จินดา คงเจริญ
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (Propionibacterium acnes) ของสารทรานส์-ออกซิเรสเวอราทรอลและเรสรอซินอลจากแก่นมะหาด อรพิณ โกมุติบาล
กัลยาภรณ์ จันตรี
อัยลดา เกตุแก้ว
จณิสตา ใจสมุทร
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ สวัสดิ์ ทองสิน
ปัญญา สำราญหันต์
ณภพ ซ้ายสุวรรณ
การพัฒนาต้นแบบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ นพนันต์ เมืองเหนือ
เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์