วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
  Vol.17 No.1 | Jan - June 2017
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
ลำดับประเภทที่หนึ่ง กำจร มุณีแก้ว
บทความวิจัย  
การศึกษาเบื้องต้นของการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำผลผักปลังสุก มณชัย เดชสังกรานนท์
อมรรัตน์ สีสุกอง
ณรงค์พันธุ์ รัตนปนัดดา
ระบบการบริหารการจัดการงานจองห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
ดุษฎี เทิดบารมี
ปวิช ผลงาม
การประเมินประสิทธิผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์
กิตติ แก้วจำลอง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันทนา ปาลวัฒน์
ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
ประสิทธิผลของนวัตกรรมลูกปัดไม้นวดกดจุด ลดอาการชาที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณฐมน สืบซุย
ศศิธร สกลุลกิม
ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง
จุฑารัตน์ พิมสาร
กาญจนา เพชรฤาชา
อรวรรณ วิมลทอง
ผลของไคเนตินที่มีต่อการเพิ่มจำนวนยอดสลัดน้ำ (Nasturtium officinale R. Br.) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอด พิสุทธิ์ พวงนาค
ระบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุมศึกษาแห่งชาติบนเว็บ เกษม ตริตระการ
ธิดา อมร
เนตรนภา แซ่ตั้ง
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์