วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
  Vol.15 No.1 | Jan - June 2015
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความทางวิชาการ  
แนวปฏิบัติการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ โยธิน พลประถม
ภาษิต ทินนาม
พิเชษฐ มีมะแม
การเจ็บป่วยจากอาคารกับคนทำงานในสำนักงาน เชิดศิริ นิลผาย
บทความวิจัย  
ผลกระทบของการสัมผัสน้ำมันหล่อเย็นเป็นเวลานานต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
เชิดศิริ นิลผาย
บุตรี เทพทอง
การเฝ้าระวังสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเบนซีนในสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียนใกล้นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุด ฌาน ปัทมะ พลยง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์
การสำรวจนกพบบ่อยในประเทศไทย เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นคู่มือดูนกเมืองไทย ระยะที่ 1 ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
จุลล์ จูงวงศ์
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 นุชจรี กองพลพรหม
ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
ธวัดชัย ธานี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์
วันทนี สว่างอารมณ์
วนิดา ชื่นชัน
วิษณุ โตสมบัติ
วินัย ชื่นชัน
การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพรใบกฤษณา เบญจมาส อินทรบุตร
ญาณิน ลิมปานนท์
อัจฉรา แก้วน้อย
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรในตำรับหอมเทพจิตร สุชาดา มานอก
ปวีณา ลิ้มเจริญ
การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้อสมการตัวแปรเดียว กำจร มุณีแก้ว
การประมาณค่าความดันไอของไบโอดีเซลจากกฎพลังงานควบรวมอิสระ นฏกร สิริมงคลกาล
สุริยา พันธ์โกศล
เก้ากันยา สุดประเสริฐ
กรณ์กนก อายุสุข
คณิต กฤษณังกูร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี และการคำนวณสมบัติเชื้อเพลิงของเอทิลไบโอดีเซล นพนันต์ เมืองเหนือ
ติณณภพ จุ่มอิ่ม
สุริยา พันธ์โกศล
กรอบวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อม กำจร มุณีแก้ว
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ / ปกหลัง