วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
  Vol.14 No.2 | July - December 2014
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
โรคชิคุนกุนยา พรพรรณ สอนเชื้อ
ปรัชญาการก่อสร้างกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิบัติของอาคาร โยธิน พลประถม
อันตรายต่อสุขภาพในส้วมสาธารณะ กิจจา จิตรภิรมย์
บทความวิจัย  
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร สุชาติ หัตถ์สุวรรณ
สมบัติ ทีฆทรัพย์
กิตติรันต์ ฐานสุวรรณศรี
กรรณิกา คำดี
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้สำหรับซาเล้ง โยธิน พลประถม
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปริมาณสินค้าคงคลัง นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
ฉมาธร กุยศรีกุล
สวัสดิ์ ทองสิน
การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจเลือกผังกระบวนการผลิต
สายพานรถยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง
ปัญญา สำราญหันต์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านจำนวน ความสามารถด้านเชาว์ปัญญา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการตัวแปรเดียว กำจร มุณีแก้ว
การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงพิมพ์ เจษฎากร บัวแสง
สุรัตน์ นิรมล
ยอดตอง ธรรมบำรุง
ภณวิสฏฐ์ นาถรังสรรค์
พัฒนาตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วนิดา ชื่นชัน
วันทนี สว่างอารมณ์
สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์
วิษณุ โตสมบัติ
การศึกษาการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ยงยุทธ เต็มเปี่ยม
ระบบมาตรฐานตลาดสดและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตลาดสด กรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แทนทัศน์ เพียกขุนทด