วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
  Vol.13 No.2 | July - December 2013
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความวิจัย  
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ทินกร แก่นทอง
ปิยะวัฒน์ เปรมเหล็กกล้า
จักรกฤษ สะการัตน์
ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์
การเปรียบเทียบสภาวะเก็บรักษาขมิ้นชันแคปซูลโดยใช้วิธีการตรวจหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวแรงดันสูง ชัฌชญา ทังโส
ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
การเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนในตัวอย่างน้ำเสียจากคลองแสนแสบในห้องปฏิบัติการโดยใช้
ไซยาโนแบคทีเรียชนิดเส้นสาย
ยุทธศักดิ์ ด่านยุทธศิลป์
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
จักร ติงศภัทิย์
บุญมี กวินเสกสรรค์
สมบัติ ทีฆทรัพย์
การแยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบจากรากโลดทะนง (ขาว) สุภาวดี ภักดีนุกูลกิจจา
อัจฉรา แก้วน้อย
การแยกและวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบจากรากโลดทะนง (แดง)
ระวีวรรณ กลิ่นทิพย์
อัจฉรา แก้วน้อย
การวิเคราะห์สารประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยใบช้าพลูด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
และแมสสเปกโทสโกปี
พรนภัส สีหานาม
ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
อัจฉรา แก้วน้อย
การศึกษาความพึงพอใจในระบบการบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จงกล คงประเสริฐ
บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยการจัดกลุ่มตามความสามารถ
แบบเหมือน แบบคละ และแบบผู้เรียนเลือกเอง
กำจร มุณีแก้ว
ตัวแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ณัชพล กาฬภักดี
วรชัย เยาวปาณี
จารึก ชูกิตติกุล
วจี ชูกิตติกุล
ตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อการจัดการบาลานซ์สกอร์การ์ด
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทวีรัตน์ นวลช่วย
วรชัย เยาวปาณี
ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
กฤตชน วงศ์รัตน์
ตัวแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซิกซ์ซิกม่า นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
สมชัย ชินะตระกูล
จารึก ชูกิตติกุล
วจี ชูกิตติกุล
ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ม่าเพื่อการบริหารและการประมวลผลงานทะเบียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร
ปวิช ผลงาม
สมชัย ชินะตระกูล
จารึก ชูกิตติกุล
วจี ชูกิตติกุล
ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักนำให้เพิ่มจำนวนยอดของเมล็ดมะกรูด (Citrus hystrix DC.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรทิพย์ เทิดบารมี