วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
  Vol.13 No.1 | Jan - June 2013
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
ย่านาง : พืชสมุนไพรกับภูมิปัญญาที่ควรรู้ นภาพร แก้วดวงดี
บทความวิจัย  
การดัดแปลงคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์มาใช้เป็นปั๊มสุญญากาศ ขันติศักดิ์ กลิ่นรื่น
สมชาย นาคเป้า
สมชาย สกาวจิต
อัครวัฒน์ ดวงนิล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนามของนิสิตที่เรียนด้วยการจัดกลุ่มเรียนที่แตกต่างกัน กำจร มุณีแก้ว
การผลิตน้ำนมหมักจากน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิล ทิพรักษ์ วงษาดี
บังอร พิมพ์วัน
การพัฒนาตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ระบบบรรณนิทัศน์สังคมด้วยผังจิตทัศน์ ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์
ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
สุเทพ ลิ่มอรุณ
ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
สคมวิชช์ สุขภัทริทธิกุล
บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ รัตนสุดา สุภดนัยสร
การพัฒนาสมรรถนะนักฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผ่านบริการเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
สมยศ เจตเจริญรักษ์
ธีรพงษ์ วิริยานนท์์
การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มารยาท จิตรบรรพต
วันทนี สว่างอารมณ์
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2555 วิเชียร ทุวิลา
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
วัฒนา สุทธิพันธุ์
ความพึงพอใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันใน ไทยแลนด์ วีเมนส์ ฟุตซอลลีก 2010 – 2011 ธนาวุฒิ ทองปลี
ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
ผานิต บิลมาศ์
การปรับปรุงผังโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ พชรกฤช ช่อประดับ
กมลชนก ปลื้มจิตร์
วิภาวรรณ นิยมเวช
อธิป อภิรักษ์พงศา
การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของชุมชนคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พงษ์ศักดิ์ นาคสุวรรณ
ตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรับรู้ตำแหน่งสำหรับนักท่องเที่ยว พิริยะ เยาวปาณี
ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
กฤษดา ตั้งชวาล
เอื้อน ปิ่นเงิน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิวหน้าของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี 60 พรรษา จังหวัดนครนายก
ลักขณาพร วานมนตรี
วินัย สยอวรรณ
ศศิธร สกุลกิม
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของย่านาง นภาพร แก้วดวงดี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
แพรวนภา นามมะ
เกศินี เนียมกุล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ภวัต โลกวิทย์
ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนเปลือกของต้นชำมะเลียง พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล